eBankarstvo

HPB Bond plus fond

HPB Bond plus fond
 

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da, zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati umjereno visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Preporučen rok ulaganja u Fond je minimalno godinu dana.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinos u 5. godine

 • 2019.: 5,5%
 • 2020.: 3,1%
 • 2021.: 0,5%
 • 2022.: -11,4%
 • 2023.: 7,6%
O fondu
 • Osnovne karakteristike
  • Imovina fonda ulagat će se primarno u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Imovina Fonda će se manjim dijelom ulagati u dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene prenosive vrijednosne papire te aktivne repo ugovore.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
  • Preporučeni rok ulaganja je 3 godine i dulje. 
 • Ciljevi
 • Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom u dionice, uvažavajući   načela   sigurnosti,   raznolikosti   i   likvidnosti   ulaganja   imovine   Fonda   te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
 • Rizici
 • Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

  Zašto je ovaj Fond u kategoriji 3? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 3 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju.

  Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

  Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

 • Naknade
 • Minimalna vrijednost ulaganja
  100 EUR

   

  (15 eura ako se radi o investicijskom planu)

  Naknada za upravljanje

  1.1%

  Naknada depozitaru

  0,22%

  Ulazna provizija

  0%

  Izlazna provizija

  0.5% do 6 mjeseci

  za razdoblje duže od 6 mjeseci naknada se ne naplaćuje


  Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.