eBankarstvo

HPB Dionički fond

HPB Dionički fond
Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinosi u 5 godina

 • 2019.: 12,6%
 • 2020.: 0,8%
 • 2021.: 18,6%
 • 2022: -16,5%
 • 2023.: 20,8%
O fondu
 • Osnovne karakteristike
  • Fond ulaže u prvoklasne dionice domaćih i stranih izdavatelja.
  • Minimalan ulog je 50 eura (12 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna ovisi o roku držanja sredstava u fondu.
  • Preporučeni rok ulaganja je 4 godine i dulje.
 • Ciljevi
 • Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
 • Rizici
 • Kategorije prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

  Zašto je ovaj Fond u kategoriji 5? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 5 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu do visoku fluktuaciju.

  Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

  Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

 • Naknade
 • Minimalna vrijednost ulaganja
  50 eura

   

  (12 eura ukoliko se radi o investicijskom planu)

  Naknada za upravljanje

  2,00%

  Naknada depozitaru

  0,30%

  Ulazna provizija

  nema

  Izlazna provizija

  1% do 1 godine

  za razdoblje duže od 1 godine naknada se ne naplaćuje


  Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.