HPB Fondovi
  • Obveznički
  • Euronovčani
  • Global
  • Dionički
  • Novčani
Na dan: Vrijednost udjela: Detaljnije o fondu
HPB Invest novosti

Ažurirana Pravila UCITS fondova pod upravljanjem Društva

18.10.2016.

HPB-Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, usvojilo je novu organizacijsku strukturu Društva. Sukladno navedenom, ažurirana su Pravila UCITS fondova pod upravljanjem Društva, koja su sastavni dio Prospekta svakog fonda.