eBankarstvo

Brinemo o vašim podacima

HPB Invest za vas je pripremio brošuru koja na sažet, transparentan i razumljiv način pruža informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
U informativnim materijalima kojima pristupate objašnjene su obrade u dijelu poslovanja sa HPB Investom.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail adresu dpo@hpb.hr.
HPB Invest - česta pitanja
 • Uvod
 • HPB Invest d.o.o. smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš ulagatelj osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao ulagatelja bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci naših ulagatelja primjereno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost. U obradi osobnih podataka postupamo transparentno i podatke obrađujemo samo ako za to postoji jasna svrha i dok je to u interesu ulagatelja te primjenjujemo raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka ulagatelja. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka, odnosno prijenos kod trećih osoba s kojima je HPB Invest d.o.o. u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s ulagateljima, tijekom razdoblja u kojem je HPB Invest d.o.o. dužan čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Voditelj obrade podataka i kontakt podaci:
 • Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, OIB: 77486858909, telefon: +385 1 4804 516 (dalje u tekstu: Društvo).

  Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, e-mail dpo@hpb.hr.
 • Koje osobne podatke Društvo obrađuje i u koje svrhe
 • Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka ulagatelja u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom:

  a) Osnovne identifikacijske podatke
  Prilikom uspostave poslovnog odnosa s ulagateljem i/ili utvrđivanja i provjere identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva ili u svrhu izvršenja ugovornog odnosa, te ostalih zahtjeva ulagatelja (npr. davanje punomoći, prijenos vlasništva, izmjena osobnih podataka), prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskog ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje uspostave poslovnog odnosa od strane Društva s obzirom da su neki od podataka nužni za ugovaranje usluge, a neki obvezni prema zakonu.

  b) Ostali podaci
  Osim osnovnih identifikacijskih podataka prilikom uspostave poslovnog odnosa s ulagateljem Društvo prikuplja i obrađuje ostale podatke po Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima te u svrhu izvršenja pravnih obveza Društva.
  Vaše kontaktne podatke (adresa korespondencije, broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresu, faks) u svrhu jednostavnije i brže komunikacije te obavještavanja.
  Broj računa, naziv Banke u kojoj je račun otvoren, te presliku Vaše kartice računa bez vidljivog kontrolnog koda u svrhu izvršenja otkupa udjela u investicijskim fondovima Društva.
  Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta obrađujemo u svrhu poštivanja pravnih obveza Društva kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja poslovnog odnosa ili ažuriranja Vaših osobnih podataka.
  Ako nam se obraćate putem internet stranice Društva (web kontakt forme) kako biste ugovorili sastanak i dobili povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano za Vaš upit, u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski i kontakt podaci kao što su ime i prezime, broj telefona/broj mobilnog uređaja, e-mail adresa. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima.
  Podatke o zakonskim zastupnicima i/ili ovlaštenicima Društvo prikuplja i obrađuje u svrhu izvršenja Vaših zahtjeva za izvršenje davanja punomoći, prijenos vlasništva nad udjelima, izvršenje ugovornog odnosa s maloljetnicima.
  Podatke o političkoj izloženosti domaće ili strane fizičke osobe, podatke o poreznom statusu u SAD-u, porezni brojevi (TIN/SSN), poslodavcu, osobnom statusu, zvanju, trenutnom zanimanju, planiranom iznosu godišnjih ulaganja, planiranom trajanju ulaganja te izvoru sredstava – za fizičke osobe, te podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe i planiranim godišnjim ulaganjima i trajanju ulaganja – za pravne osobe, Društvo prikuplja i obrađuje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o međunarodnim mjerama ograničenja, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i svrhu izvršenja ugovornog odnosa između ulagatelja i Društva.
 • Pravna osnova obrade podataka
 • a) Ispunjenje zakonskih obveza Društva
  Obrada određenih osobnih podataka zakonska je obveza Društva te Društvo može odbiti stupiti u poslovni i ugovorni odnos s Vama ili Vam pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći ugovorni i poslovni odnos u slučaju da ne dostavite zakonom propisane podatke sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o međunarodnim mjerama ograničenja, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona, Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonu o tržištu kapitala.

  b) Sklapanje i izvršenje ugovora
  Davanje i obrada osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako odbijete dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka, moguće je da Vam Društvo neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati poslovni, a time i ugovorni odnos.

  c) Vaša Privola
  Na temelju Vaše privole Društvo obrađuje Vaše kontakt podatke u svrhu brže i jednostavnije komunikacije s Vama, a vezano za poslovni odnos s Društvom. Davanje podataka uz privolu je dobrovoljno te Društvo neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovornog odnosa ukoliko uskratite privolu za davanje podataka. Imate pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

  d) Legitimni interes Društva
  Pored obrada podataka koje su Društvu kao voditelju obrade, nužne radi izvršavanja ugovornog odnosa ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika (ulagatelja) prije izvršenja ugovora ili radi poštovanja pravnih obveza Društva, Društvo poduzima i obrade u opsegu u kojem su nužne radi ostvarenja legitimnih interesa Društva i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju biti jače od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.
 • Razdoblje pohrane podataka
 • Društvo osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitimni interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima i Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Društvo pohranjuje podatke 10 godina, počevši od kraja ugovornog odnosa.
 • Ustupanje osobnih podataka trećim osobama
 • Vaši osobni podaci sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, predstavljaju za Društvo poslovnu tajnu. Društvo ustupa Vaše podatke trećim osobama (HANFA, Državno odvjetništvo i druga tijela) samo ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom koji se primjenjuju na Društvo.
 • Odnos Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka) i Društva u pogledu obrade Vaših osobnih podataka
 • Društvo je Banci ugovorom delegiralo poslove distribucije udjela u investicijskim fondovima i Banka ima ulogu distributera sukladno Zakonu o tržištu kapitala. U obradi Vaših osobnih podataka to znači da će Banka prikupiti Vaše osobne podatke i iste proslijediti Društvu radi postupanja po Vašem zahtjevu. Ukoliko ste već klijent Banke, Banka neće iznova prikupljati presliku Vašeg osobnog identifikacijskog dokumenta već će s Društvom podijeliti dokument koji je pohranjen u sustavu Banke. Također, ako podnosite zahtjeve putem kanala mobilnog ili internetskog bankarstva, nećemo vas tražiti da ispunjavate novu Izjavu o političkoj izloženosti, već će Banka proslijediti Društvu izjavu koja je pohranjena u sustavu Banke. Sve ostale podatke Banka prikuplja na odgovarajućim obrascima prilikom zadavanja zahtjeva.
 • Prijenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europske unije
 • Vaše osobne podatke obrađuje Društvo u Republici Hrvatskoj. Vaši osobni podaci mogu se iznijeti u treće zemlje samo u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje Društvo.
 • Vaša prava
 • Vaša prava su sljedeća:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke,
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Društvo ne raspolaže vašim ažurnim podacima,
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Društvu ukoliko za to imate valjani razlog,
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama,
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola bila dana,
  • zatražiti prijenos podataka koje ste nam pružili.

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili putem elektroničke pošte na adresu dpo@hpb.hr .
  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo dostupna je na www.hpb.hr.
 • Kontakt podaci:
 • Hrvatska poštanska banka Jurišićeva 4, 10000 Zagreb hpb@hpb.hr
  Službenik za zaštitu podataka: dpo@hpb.hr
  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr ili poštom na adresu sjedišta AZOP-a.
 • Povjeravanje obrade izvršiteljima
 • Izvršitelji obrade u poslovanju HPB Investa mogu biti društva koja se bave informacijskim tehnologijama i HPB Grupi pružaju usluge korištenja aplikativnih rješenja.