UCITS fondovi

HPB Invest upravlja sa šest UCITS fondova.

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinosi u 5 godina:
2016.: 0,39%
2017.: 0,10%
2018.: 0,02%
2019.: 0,20%
2020.: 0,28%

Osnovne karakteristike
 • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Osim u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite, Fond može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
 • Minimalan ulog je 400 kuna (100 kuna ako se radi o investicijskom planu).
 • Nema ulazne i izlazne naknade.
 • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.
Ciljevi

Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

Investicijski  cilj  fonda  je  nastojanje  ostvarivanja  porasta  vrijednosti  imovine  te  ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu  novca  s  visokom  likvidnošću  i  niskom  volatilnosti  imovine,  a  ulaganjem  pretežito  u obveznice  a  zatim  u  depozite  te  instrumente  tržišta  novca  izdavatelja  s  područja  Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Društvo će  nastojati  ostvariti  opisani  investicijski cilj  te  ne  može  dati garanciju  da će  isti  biti ostvaren.

Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a.

Rizici

niži prinos                                                                   viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
400 kuna

(100 kuna ako se radi o investicijskom planu)

Naknada za upravljanje

0,8%

Naknada depozitaru

0,13%

Ulazna provizija

nema

Izlazna provizija

nema

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.

Dokumentacija

HPB Kratkoročni obveznički eurski fond

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinosi u 5 godina:
2016.: 0,21%
2017.: 0,00%
2018.: -0,03%
2019.: 0,34%
2020.: -0,04%

Osnovne karakteristike
 • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Fond također može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
 • Obračunska jedinica fonda iskazuje se u eurima.
 • Minimalni ulog je 100 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
 • Uplate i isplate moguće su u eurima.
 • Nema ulazne naknade, a izlazna je 1% od iznosa koji se povlači za ulaganje jednaka ili kraća od mjesec dana.
 • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.
Ciljevi

Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

Investicijski  cilj  fonda  je  nastojanje  ostvarivanja  porasta  vrijednosti  imovine  te  ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu  novca  s  visokom  likvidnošću  i  niskom  volatilnosti  imovine,  a  ulaganjem  pretežito  u obveznice  a  zatim  u  depozite  te  instrumente  tržišta  novca  izdavatelja  s  područja  Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Društvo će  nastojati  ostvariti  opisani  investicijski cilj  te  ne  može  dati garanciju  da će  isti  biti ostvaren.

Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a.

Rizici

niži prinos                                                                    viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
100 eura
(15 eura ako se radi o investicijskom planu)
Naknada za upravljanje
0,8%
Naknada depozitaru
0,13%
Ulazna provizija
Ne naplaćuje se
Izlazna provizija
ovisno o trajanju ulaganja*

 

Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od 30 dana naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 1%. Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju 31 dan i dulje ne naplaćuje se izlazna naknada.

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.

 

Dokumentacija

HPB Obveznički fond

HPB Obveznički fond je prvenstveno namijenjen konzervativnim ulagateljima sa dugoročnim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva koja su vezana uz euro. Tečaj može utjecati na prinos.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do devet mjeseci.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinosi u 5 godina:
2016.: 5,76%
2017.: 4,09%
2018.: 0,81%
2019.: 4,43%
2020.: 0,03%

Osnovne karakteristike
 • Fond ulaže u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75% obveznice.
 • Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.
 • Obračunska jedinica fonda iskazuje se u eurimaPrinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.
 • Minimalni ulog je 100 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan uplate u fond (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
 • Uplate i isplate su moguće u eurima.
 • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
 • Preporučeni rok ulaganja je devet mjeseci i duži.
Rizici

niži prinos                                                                   viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjenenižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 3? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 3 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale nisku do umjerenu fluktuaciju.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Ciljevi

Cilj  fonda  je  nastojati  ostvariti  stabilan  rast  vrijednosti  udjela  kroz  duži  vremenski  period  sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
100 eura

(15 eura ako se radi o investicijskom planu)

Naknada za upravljanje

1,50%

Naknada depozitaru

0,20%

Ulazna provizija

nema

Izlazna provizija

0,50% za ulaganje kraće od 6 mjeseci

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.

Dokumentacija

HPB Bond plus fond

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da, zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati umjereno visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Preporučen rok ulaganja u Fond je minimalno godinu dana.

Fond je vezan uz euro te tečaj može utjecati na prinos.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinos u 3. godine:
2018.: -0,79%
2019.: 5,50%
2020.: 3,08%

Osnovne karakteristike
 • Imovina fonda ulagat će se primarno u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Imovina Fonda će se manjim dijelom ulagati u dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene prenosive vrijednosne papire te aktivne repo ugovore.
 • Obračunska jedinica fonda iskazuje se u eurima.
 • Minimalni ulog je 100 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan uplate u fond (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
 • Uplate i isplate su moguće u eurima.
 • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
 • Preporučeni rok ulaganja je duži od godinu dana.
Ciljevi

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom u dionice, uvažavajući   načela   sigurnosti,   raznolikosti   i   likvidnosti   ulaganja   imovine   Fonda   te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Rizici

niži prinos                                                                   viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 3? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 3 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
100 eura
(15 eura ako se radi o investicijskom planu)
Naknada za upravljanje

1,1%

Naknada depozitaru

0,22%

Ulazna provizija

nema

Izlazna provizija

0,5% za ulaganja kraća od 6 mjeseci

 

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda (poglavlje 6) te u ključnim informacijama za ulagatelje.

Dokumentacija

HPB Global fond

HPB Global fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca.

Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Preporučen rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinosi u 5 godina:
2016.: 13,31%
2017.: 2,51%
2018.: -1,67%
2019.: 11,52%
2020.: -2,05%

Osnovne karakteristike
 • Fond ulaže u domaće i inozemne obveznice, dionice, instrumente tržišta novca i kapitala te u druge investicijske fondove.
 • Minimalni ulog je 400 kuna (100 kuna ako se radi o investicijskom planu).
 • Nema ulazne naknade, a izlazna ovisi o roku držanja sredstava u fondu.
 • Preporučeni rok ulaganja je duže od dvije godine.
Ciljevi

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Rizici

niži prinos                                                                   viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 4? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 4 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
400 kuna

(100 kuna ako se radi o investicijskom planu)

Naknada za upravljanje

2%

Naknada depozitaru

0,25%

Ulazna provizija

0%

Izlazna provizija

1% do 1 godine

za razdoblje duže od 1 godine naknada se ne naplaćuje

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.

Dokumentacija

HPB Dionički fond

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u dionice te su spremni prihvatiti veći rizik. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati dnevne oscilacije zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu.

Budući da je minimalno 70% imovine Fonda trajno izloženo dioničkom tržištu, kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilnost te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda


Vremenski raspon kretanja cijene udjelaPrinosi u 5 godina:
2016.: 14,21%
2017.: -2,52%
2018.: -3,71%
2019.: 12,59%
2020.: 0,82%

Osnovne karakteristike
 • Fond ulaže u prvoklasne dionice domaćih i stranih izdavatelja.
 • Minimalni ulog je 400 kuna (100 kuna ako se radi o investicijskom planu).
 • Nema ulazne naknade, a izlazna ovisi o roku držanja sredstava u fondu.
 • Preporučeni rok ulaganja je duži od 2 godine.
Ciljevi

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Rizici

niži prinos                                                                    viši prinos

Kategorije prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 5? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 5 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu do visoku fluktuaciju.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade
Minimalna vrijednost ulaganja
400 kuna

(100 kuna ukoliko se radi o investicijskom planu)

Naknada za upravljanje

2,00%

Naknada depozitaru

0,30%

Ulazna provizija

nema

Izlazna provizija

1% do 1 godine

za razdoblje duže od 1 godine naknada se ne naplaćuje

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.

Dokumentacija

Svi potencijalni ulagatelji upućuju se da pročitaju i prouče prospekte, pravila i ključne informacije za ulagatelje. Prospekti i pravila svih HPB otvorenih investicijskih fondova te ključne informacije za ulagatelje dostupni su na ovoj mrežnoj stranici, u sjedištu HPB Investa, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb i u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke.