eBankarstvo

HPB Bond Plus fond - HPB Invest

HPB Bond Plus fond - HPB Invest

Obavještavamo vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 29.12.2017. HPB Investu odobrila osnivanje novog otvorenog investicijskog fonda: HPB Bond plus fonda (dalje Fond).
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanje sredstava u HPB Bond Plus počinje 11.1.2018. i traje do 9.2.2018. (uključujući i taj dan).
Uplate u Fond moguće su u kunama i eurima. Početna vrijednost udjela tijekom razdoblja početne ponude iznosi 100,00 EUR.
Svi detalji o fondu mogu se pronaći na sljedećem linku: Prospketi i pravila i Ključne informacije za ulagatelje.
 Početna ponuda podrazumijeva prikupljanje novčanih sredstava ulagatelja tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana. Fond započinje s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela. Tijekom početne ponude potrebno je prikupiti minimalno 5.000.000,00 kuna kako bi fond mogao započeti s radom. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude.

HPB Bond Plus fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da, zbog Prospektom i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati umjereno visoku volatilnost, zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Preporučen rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.

Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD. Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona.

Razinu rizika kojom se ulagatelj izlaže ulaganjem u Fond, zorno prikazuje sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti  (dalje u tekstu: SPRU). SPRU je definiran kroz sedam razina, pri čemu  najniža razina (1) predstavlja najmanji rizik, odnosno potencijalnu nižu dobit, dok najveća razina (7) predstavlja najviši rizik, odnosno potencijalnu najvišu dobit. SPRU za HPB Bond Plus fond iznos 4, tj. razina kojoj se ulagatelji izlažu umjerenog je karaktera.

Svakom se ulagatelju savjetuje da se, prije ulaganja u Fond, upozna s prospektom i pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje.