eBankarstvo

Oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD - HPB Invest

Oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD - HPB Invest
​Vezano uz provedbu odredbe članka 70. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20; dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 67. stavka 11. Zakona po stopi od 12%, obavještavamo o sljedećem:
Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2020. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2021. godine, a najkasnije slijedeći radni dan odnosno do 1.ožujka 2021. godine, sukladno članku 77. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 1/20 i 74/20) kojim je propisano da ako bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, prijavom se može smatrati i dostava podataka na zahtjev Porezne uprave, sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), a ​
temeljem pojedinačne obavijesti Porezne uprave ili objave putem službene internetske stranice (www.porezna-uprava.hr​).
Prijava, u ovome slučaju, smatrati će se dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona.