eBankarstvo

Pritužbe

Na temelju članka 63. i 64. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Uprava HPB Investa (dalje: Društvo) usvojila je Pravilnik o postupku rješavanja pritužbi ulagatelja Društva i rješavanje sporova putem arbitraže.

I. KAD ULAGATELJ MOŽE PODNIJETI PRITUŽBU

Svaki ulagatelj Društva može podnijeti pritužbu u svezi izvršenih usluga Društva i to u sljedećim slučajevima:
 
  • ako nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge,
  • ako smatra da relevantne osobe u Društvu te prodajni agenti prodajne mreže nisu u pružanju usluge  iskazali profesionalni odnos i pažnju koja mu se kao ulagatelju Društva morala iskazati,
  • ako smatra da je postupanje Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata u pružanju usluga bilo protupravno i/ili suprotno dobroj poslovnoj praksi,
  • ako nije primio odgovarajuća izvješća ili ona sadrže pogrešne podatke,
  • ako smatra da je zbog protupravnog postupanja Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata pretrpio određenu materijalnu štetu,
  • ako smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka,
  • ako smatra da je na bilo koji drugi način oštećen zbog djelovanja Društva, relevantnih osoba u Društvu i/ili prodajnih agenata.

Poslovanje Društva u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke koja pruža informacije o pravima ulagatelja i obvezama Društva u pogledu zaštite osobnih podataka. Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke dostupna je na mrežnoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr.

Pritužbom se ne smatra ulagateljevo obraćanje Društvu u svezi naknada propisanih prospektom i pravilima UCTIS fondova, kao ni zahtjevi i prijedlozi ulagatelja za smanjenjem navedenih naknada.

II. NAČIN PODNOŠENJA PRITUŽBI

Ulagatelji pritužbe Društvu podnose pisanim putem na hrvatskom jeziku. Društvo je izradilo obrazac za podnošenje pritužbe putem kojeg ulagatelji mogu dostaviti pritužbu, a isti je objavljen na mrežnoj stranici Društva.

Prodajni agent će pritužbu proslijediti Društvu bez odgode i to putem faksa ili elektroničkom poštom, a original pritužbe dostavit će naknadno poštom. Očitovanje Društva na svaku zaprimljenu pritužbu ulagatelja uvijek će biti u pisanom obliku (dopis, faks, elektronička pošta). Primjer očitovanja Društva proslijedit će se udjelničaru i prodajnom agentu.

Društvo će nastojati riješiti pritužbu u roku od 3 (tri) radna dana od zaprimanja pritužbe. U slučaju da se radi o iznimno složenoj situaciji te da Društvo nije u mogućnosti riješiti zaprimljenu pritužbu u zadanom roku, Društvo će bez odgode obavijestiti ulagatelja i prodajnog agenta o razlozima nemogućnosti rješavanja pritužbe u zadanom roku te će, ovisno o procjeni situacije, navesti rok do kojeg će pritužba najkasnije biti riješena. Tako definiran rok ne smije biti dulji od 30 (trideset) radnih dana.

III. ADRESE ZA DOSTAVU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRITUŽBI

Uredno popunjen Obrazac za podnošenje pritužbi potrebno je dostaviti na e-mail adresu Društva: hpb.investPR@hpb.hr ili broj faksa: 01/4804-599, a original pritužbe potrebno je poslati na adresu Društva: HPB Invest d.o.o., Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb

Pritužbe o zaštiti osobnih podataka ulagatelja potrebno je dostaviti pisanim putem poštom na adresu Društva HPB Invest d.o.o., Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb ili e-mail porukom Službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu dpo@hpb.hr.

Ako ulagatelj smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.