Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest

Predmet: Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova kojima upravlja HPB Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)

Poštovani,
Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19) u daljnjem tekstu: Zakon) Društvo je ažuriralo prospekte fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.

Popis promjena za: HPB Global fond, HPB Kratkoročni obveznički kunski fond, HPB Bond Plus fond, HPB Obveznički fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond:

Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave.
Dodana je nova točka 2.8. „Izjava Društva o nerazmatranju štetnih učinaka na održivost“ prema zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Dodana je nova točka 3.2. „Ostali rizici“ u kojoj je opisan rizik održivosti i njegov utjecaj na uspješnost Fonda, stoga dosadašnja Točka 3.2. „Rizici poslovanja Društva“ postaje nova točka 3.3..
U točki 9.6. „Politika primitaka“ dodan je tekst: „Društvo se obvezuje da neće poticati prekomjerno preuzimanje niti ostalih rizika, kao što je npr. rizik održivosti.“

Popis promjena za: HPB Dionički fond

Na Naslovnici fonda izmijenjen je broj verzije dokumenta, početak primjene i datum objave.

Dodana je nova točka 2.7. „Izjava Društva o nerazmatranju štetnih učinaka na održivost“ prema zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Dodana je nova točka 3.2. „Ostali rizici“ u kojoj je opisan rizik održivosti i njegov utjecaj na uspješnost Fonda, stoga dosadašnja Točka 3.2. „Rizici poslovanja Društva“ postaje nova točka 3.3..

U točki 9.6. „Politika primitaka“ dodan je tekst: „Društvo se obvezuje da neće poticati prekomjerno preuzimanje niti ostalih rizika, kao što je npr. rizik održivosti.“

Navedene izmjene i dopune prospekata svih UCITS fondova primjenjuju se od 10. ožujka 2021. godine.

HPB Invest
Uprava Društva
U Zagrebu, 10. ožujka 2021. godine.

Ažurirani prospekti i pravila HPB Investa d.o.o.