Promjena obveznog sadržaja Pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda

Obavještavamo sve imatelje udjela da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem od 24.01.2019.godine, Klasa: UP/I 972-02/19-03/02, Ur. Broj 326-01-40-42-19-02 izdala odobrenje za promjene obveznog sadržaja Pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond).

Pravila se najznačajnije mijenjaju u dijelu pretpostavki i uvjeta te postupka naknade štete ulagateljima i Fondu od strane Društva. Detaljnije je opisan postupak naknade štete te način naknade štete bivšim ulagateljima koji u trenutku naknade štete više nisu imatelji udjela u Fondu. U preostalom dijelu, pravila Fonda su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji o istima bili transparentnije informirani.

Uz ovu obavijest na mrežnim stranicama Društva objavljena su izmijenjena odnosno dopunjena Pravila koja stupaju na snagu 25.01.2019. godine.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.