Obavijest o nebitnim izmjenama prospekata UCITS fondova

Društvo je ažuriralo prospekte svih fondova kojima upravlja u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta.

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

Nebitne promjene nastale su u sljedećim točkama Prospekta:

 • Točka 1. Uvod: Izbačen je dio koji opisuje novčane fondove: „Glavna podjela investicijskih fondova temelji se ponajprije na kriteriju izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine i njihovoj rizičnosti prema čemu fondove možemo podijeliti u različite grupe: od fondova koji ulažu na novčanim tržištima i koji su i najmanje rizični, do onih koji ulažu u vlasničke vrijednosne papire i rizičniji su. Novčani fondovi predstavljaju jednu od najznačajnijih vrsta fondova te su oni, na svim financijskim tržištima na kojima je razvijena djelatnost investicijskih fondova, bez sumnje jedan od najpoželjnijih instrumenata ulaganja u investicijske fondove, a njihova atraktivnost proizlazi iz: visoke sigurnosti ulaganja, disperzije ulaganja, stalne mogućnosti unovčivosti uloženih sredstava te  konkurentne i stabilne profitabilnosti ulaganja s obzirom da se sredstva prikupljena u novčane fondove plasiraju u druge nisko rizične financijske instrumente.“
 • Točka 1.1.1. Osnovni podaci o fondu: Izbačen je dio rečenice „…vrsta fonda je novčani fond…“.
 • Točka 3.1.5. Rizici specifični fondu: Izbačen je dio rečenice „…rizik specifičan za novčani fond…“.
 • Točka 3.4.: Povijesni prinosi fonda: Promijenjen je naziv u povijesnim prinosima i tablici profila rizičnosti (HPB Novčani fond mijenja se u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond).
 • Točka 9.1. Podaci o društvu: Promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčanog fonda i HPB Euronovčanog fonda u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond. Sukladno tome, rečenica „Osim HPB Novčanim fondom Društvo upravlja HPB Euronovčanim fondom, HPB Obvezničkim fondom, HPB Bond Plus fondom, HPB Global fondom i HPB Dioničkim fondom.“ sada glasi „Osim HPB Kratkoročnim obvezničkim kunskim fondom Društvo upravlja HPB Kratkoročnim obvezničkim eurskim fondom, HPB Obvezničkim fondom, HPB Bond Plus fondom, HPB Global fondom i HPB Dioničkim fondom.“
 • Točka 9.2. Životopis članova Nadzornog odbora: Promijenjena je funkcija člana Nadzornog odbora, Davida Tomašeka. Rečenica Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao Izvršni direktor Sektora upravljanja financijama.“ sada glasi „Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao direktor Ureda za strateški razvoj.“

U Pravilima promijenjen je naziv fondova.

HPB Kratkoročni obveznički eurski fond

Nebitne promjene nastale su u sljedećim točkama Prospekta:

 • Točka 1. Uvod: Izbačen je dio koji opisuje novčane fondove: „Glavna podjela investicijskih fondova temelji se ponajprije na kriteriju izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine i njihovoj rizičnosti prema čemu fondove možemo podijeliti u različite grupe: od fondova koji ulažu na novčanim tržištima i koji su i najmanje rizični, do onih koji ulažu u vlasničke vrijednosne papire i rizičniji su. Novčani fondovi predstavljaju jednu od najznačajnijih vrsta fondova te su oni, na svim financijskim tržištima na kojima je razvijena djelatnost investicijskih fondova, bez sumnje jedan od najpoželjnijih instrumenata ulaganja u investicijske fondove, a njihova atraktivnost proizlazi iz: visoke sigurnosti ulaganja, disperzije ulaganja, stalne mogućnosti unovčivosti uloženih sredstava te  konkurentne i stabilne profitabilnosti ulaganja s obzirom da se sredstva prikupljena u novčane fondove plasiraju u druge nisko rizične financijske instrumente.“
 • Točka 1.1.1. Osnovni podaci o fondu: Izbačen je dio rečenice „…vrsta fonda je novčani fond…“.
 • Točka 3.1.5. Rizici specifični fondu: Izbačen je dio rečenice „…rizik specifičan za novčani fond…“.
 • Točka 3.4.: Povijesni prinosi fonda: Promijenjen je naziv u povijesnim prinosima i tablici profila rizičnosti (HPB Euronovčani fond mijenja se u HPB Kratkoročni obveznički eurski fond).
 • Točka 9.1. Podaci o društvu: Promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčanog fonda i HPB Euronovčanog fonda u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond. Sukladno tome, rečenica „Osim HPB Euronovčanim fondom Društvo upravlja HPB Novčanim fondom, HPB Obvezničkim fondom, HPB Bond Plus fondom, HPB Global fondom i HPB Dioničkim fondom.“ sada glasi „Osim HPB Kratkoročnim obvezničkim eurskim fondom Društvo upravlja HPB Kratkoročnim obvezničkim kunskim fondom, HPB Obvezničkim fondom, HPB Bond Plus fondom, HPB Global fondom i HPB Dioničkim fondom.“
 • Točka 9.2. Životopis članova Nadzornog odbora: Promijenjena je funkcija člana Nadzornog odbora, Davida Tomašeka. Rečenica Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao Izvršni direktor Sektora upravljanja financijama.“ sada glasi „Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci kao direktor Ureda za strateški razvoj.“

U Pravilima promijenjen je naziv fondova.

Prospekti HPB Obvezničkog, HPB Bond Plus, HPB Global i HPB Dioničkog fonda ažurirani su u sljedećim točkama:

 • Točka 9.1. Podaci o društvu: Promijenjeni su nazivi fondova HPB Novčanog i HPB Euronovčanog fonda u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond.
 • Točka 9.2. Životopis članova Nadzornog odbora: Promijenjena je funkcija člana Nadzornog odbora, Davida Tomašeka.

Novi prospekti objavljeni su na mrežnoj stranici HPB Investa pod Dokumenti i obrasci/Prospekti i pravila (link: https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci).